logo logo tallinna kristiine gümnaasium
EST ENG RUS

Üldtegevuskava

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi tegevussuunad 2016/2017

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine:

 • Põhikooli ja gümnaasiumi uute hindamis- ja tagasisidepõhimõtete rakendamine
 • “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi arengukava 2018-2022” väljatöötamine koostöös huvigruppidega
 • Koolipere ja vanemad toetavad kooli väärtusi ja sõbralikku ning vägivallatut koolikultuuri

 

Õppe- ja kasvatustegevus ning õpikeskkond:

MÕKi rakendamine igapäevatöös:

 • Õpetaja on tunnis õpilase arengu toetaja, juhendaja ja õpilase tegevuse suunaja
 • IT pädevuste ja koostööoskuste arendamine ainetevahelise lõimingu kaudu
 • Mitmekülgsete õpioskuste arendamine õpilasele sobiva õppevormi kaudu (rühmaõpe, seiklusõpe, õuesõpe, muuseumiõpe, projektiõpe jm.)
 • Aktiivõppe meetodite kasutamine igapäevatöös
 • Kaasaegsed õppematerjalid ja veebipõhised õpikeskkonnad toetavad õpilase ja õpetaja arengut
 • Tagada igale õpilasele eduelamus, võimetekohane areng ja positiivsed õpitulemused (andekas õpilane, erivajadusega õpilane, poisid)

 

Personalikoolitus:

Uued meetoodikad MÕKi rakendamisel: • I-IV kooliastme õpetajate koolitused kooli õppekava täiendamiseks ainetevahelisest lõimingust lähtuvalt
 • Praktilised koolitused ja õppekäigud, sh HEV õpilasele sobilikud õppemeetodid ja õpilase-õpetaja parimad koostööpraktikad
 • E-arenguvestlused
 • IT pädevuste süsteemne arendamine (kooliastmete kaupa)
 • Kolikeskkonna vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine - töötervishoid, tööohutus, koolivägivalla ennetamne, kriisiõppus
 • Õpetaja professionaalne areng vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi  ning kõrgkoolide koolitusplaanidele

 

Huvitegevus:

 • Huvitegevus ja projektitöö toetavad õpilase mitmekülgset arengut
 • Projektipäevad - ainetevaheline lõiming praktilise kogemuse ja õuesõppe kaudu

 

Koostöö huvigruppidega:

 • Koostöö ja tagasiside huvigruppidelt, kooli heaoluuuringud ja e-arengusvestlused tagavad kooli stabiilse arengu ja maine.
 • Kiire ja kaasaegne infovahetus, veebipõhine dokumendihaldus ja informatiivne kooli koduleht ja vanemate personaalne teavitamine tagab kiire infovahetuse, selguse koolis toimuvast ning rahuliku töörütmi.

Tulevased sündmused:


Logi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

 


Tallinna Kristiine Gümnaasium
     Nõmme tee 32
     13426 Tallinn
+372 651 3032
kristiine@kristiine.edu.ee
Reg. 750165333