logo logo tallinna kristiine gümnaasium
EST ENG RUS

Hoolekogu

 

Hoolekogu koosoleku protokoll 16. oktoober 2017 nr 1.1-4/4

PÄEVAKORD

 1. “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi gümnaasiumi ainekavad” kooskõlastamine
 2. “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi gümnaasiumi õpilaste teadmiste ja oskuste ning

käitumise hindamise põhimõtted ja kord” kooskõlastamine

 

Hoolekogu koosoleku protokoll 4. september 2017 nr 1.1-4/3

PÄEVAKORD

 1. Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 2018.aasta Tallinna linnakassa eelarve

kooskõlastamine

 1. Tallinna Kristiine Gümnaasiumi töökorraldus 2017/2018
 2. Jooksvad küsimused

 

Hoolekogu koosoleku protokoll  11. aprill 2017 nr 1.1-4/1

PÄEVAKORD

 1. Kooli lastevanemate pretensioonid koolile ja pöördumised Tallinna Haridusameti poole
  • “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi kodukord” täiendamine
  • “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi põhikooli õpilaste hindamise ja järgmisse klassi üleviimise kord” täiendamine
 2. Tallinna Kristiine Gümnaasiumi töökorraldus 2017/2018
 3. Jooksvad küsimused

 

Hoolekogu koosoleku protokoll  10. november 2016 nr 1.1-4/2

PÄEVAKORD

 1. “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi arengukava 2017-2022” projekti kooskõlastamine

Otsustati:

 1. Kooskõlastada “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi arengukava 2017-2022” projekt

 

Hoolekogu koosoleku protokoll 18. august 2016 1.1-4/1

PÄEVAKORD

 1. “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi sisehindamine 2013-2015” kokkuvõte
 2. Tallinna Kristiine Gümnaasiumi töökorraldus 2016/2017
 3. “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi kodukord” täiendamine

3.1 Vahetunnid õues. Sportlikud vahetunnid

3.2 Mobiiltelefonide kasutamine koolis.

3.3 Vanemate ja külaliste viibimine koolimajas

 1. “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi hindamise ja järgmisse klassi üleviimise kord” täiendamine
 2. Jooksvad küsimused

Otsustati:

 1. Kiita heaks “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi sisehindamine 2013-2015”
 2. Kiita heaks kooli töökorraldus ja õppe- ja kasvtustööga seonduvad muudatused alates 2016/2017 järgnevalt:
  • Kooli päevakava, põhikooli ja gümnaasiumi tunniplaani ajakava
  • Põhikoolis üle minna kolmele hindamisperioodile, kus vaheaeg ja hinnete väljapanek ei lange ühte

September – november (12 nädalat)

Detsember- veebruar                 (11-12 nädalat)

Märts-mai/juuni              (12 nädalat)

2.3 2016-2019 üleminek kujundavale hindamisele I ja II kooliastmes

2016/2017 - 1.klassid

                        - II kooliaste ainult andeained (muusika, keh.kasv, kunst)

2017/2018    2.klassid

2018/2019    3.klassid

Hindamine 2 korda aastas (jaanuari esimene nädal/õppeaasta lõpp)

       2.4 E-kooli arenguvestlused käivitada alates 2016/2017

 1. Kiita heaks “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi põhikooli õpilaste hindamise ja järgmisse klassi üleviimise kord”
 2. Kiita heaks “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi gümnasiumi õpilaste hindamise ja järgmisse klassi üleviimise kord”
 3. Avada klassikomplektid 2016/2017 järgnevalt:
 4. klassid - 4 klassikomplekti
 5. klassid – 2.klassikomplekti
 6. klassid - 2.klassikomplekti
 7. Põhikooli toitlustamine toimub jätkuvalt tasuta. Gümnaasiumi toitlustamine tasuta ja tasuline täiskalendrikuu kaupa.
 8. Kooli sisenemine ja väljumine, toitlustamine ja raamatukogu laenutamine toimuvad e-õpilaspiletit kasutades.
 9. Kiita heaks Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 2017 aasta Tallinna linnakassa eelarve.
 10. Kiita heaks kooli ettepanek alustada III õppeveerandit 05.01.2017 (2 päeva varem) ja võimaldada selle arvelt vabad päevad 22-23.veebruari 2017.

 

Hoolekogu koosoleku protokoll 02. september 2015 1.1-4/2

1. Viia sisse muudatused III veerandi õppetöö ja koolivaheja ajakavasse järgnevalt:

Sügisene koolivaheaeg 17.10.2015 - 25.10.2015

Talvine koolivaheaeg 23.12.2015 - 06.01.2016

III veerand algab 07.01.2016 (2 päeva varem, N; R)

6 nädalat, 34 õppepäeva

Vabad päevad 24.veebruar 2016 + 25-26.02.2016 (2 päeva N; R)

4 nädalat, 15 päeva III veerandi lõpuni

Kevadine koolivaheaeg 21-27.03.2016

IV veerand 28.03.2016 – 03.06.2016 (10 nädalat)

 

Hoolekogu koosoleku protokoll 07. jaanuar 2015 nr 1.1-4/1 

PÄEVAKORD

 1. Gümnaasiumi õpilaste toitlustamine
 2. Tallinna Kristiine Gümnaasiumi kodukord
 3. Muudatused õppetöö korralduses
 4. Jooksvad küsimused

 Otsustati:

 1. Kalendriuu algul toitlustatakse gümnaasiumi õpilasi tasuta ja kuu lõpul võib õpilane valida, kas tasub toidu eest või mitte.
 2. Viia sisse täiendused kooli kodukorra punktidesse 4 ja punkt 5 vastavalt ettepanekutele.
 3. Kiita heaks ettepanek teha esmaspäeva, 23.veebruari 2015 tunnid ette ajavahemikul 08.01-20.02.2015 ja võimaldada kõigile vaba päev.
 4. Kiita heaks ettepanek teha 15.mai koolipäeva tunnid ette (ajavahemikul 23.03-08.05.2015) sesose õpetajate koolitusega ning võimaldada õpilastele vaba päev.
 5. Lähtuda kooli kodulehele paigutatava pildimaterjali valikul järgnevast:
 • Rohkem võiks olla rohkem fotosid üritustest – aktused, peod, etendused, esinemised.
 • Kindlasti ei tohiks olla kooli hallatava pildimaterjali juures isikute nimesid.

 

Hoolekogu 19. mai 2014 protokoll nr 1.1-4/1

Päevakord:

 1. Lühikokkuvõte 2013/2014 õppeaastast
 2. 1. klasside komplekteerimine ja sellest tulenev töökorraldus. Pikapäevarühm
 3. Vastuvõtt gümnaasiumi 10.klassi.
 4. Klassikomplektide suurused
 5. Muudatused põhikooli õppekavas
 6. Gümnaasiumi õppekava muudatuste kooskõlastamine
 7. Hoolekogu koosseis
 8. Jooksvad küsimused

Otsustati:

 1. Kiita heaks põhikooli õppekava täiendused järgnevalt:
 • Arvutipõhine IT õpe ja ainetevaheline lõimumine I- III kooliastmes
 • Tantsuõpetus jätkub 3-ja 4. Klassides, kuid 5.klasside tantsuõpetus asendadatkse arvutiõpetusega.
 1. Kiita heaks gümnaasiumi 2 õppesuunda sisse viidud muudatused ja kinnitada gümnaasiumi kursuste üldmahuks 100 kursust.
 2. Vältimaks õppetöökorraldust kahes vahetuses, kiita heaks paindlik õppetöö korraldus  I-IV kooliastmes.
 3. Tasuline eelkool toimub oktoober 2014 kuni aprill 2015
 4. Lähtudes HTM ja Tallinna eelarve rahastamisest, on juhtkonnal õigus suurendada õpilaste arvu klassides, suurendada keelterühmade õpilaste arvu ja kehalise kasvatuse tunnis grupi õpilaste arvu.
 5. Kiita heaks kolme klassikomplekti, 3abc klasside ühendamine (63 õpilast ja lahkumas 1-2 õpilast) ning alates 2014/2015 jätkavad kahe klassikomplektina (4a ja 4b).
 6. Hoolekogu uued kandidaadid esitatakse uue õppeaasta algusel.

 

Hoolekogu koosseis

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi hoolekogu koosseis on kinnitatud Tallinna Haridusameti 18.12.2017 käskkirjaga nr 1.-2/660 "Tallinna munitsipaalkoolide hoolekogude kinnitamine" lisas 12. Käskkirjaga saab tutvuda SIIN!

Triinu Põim - esimees

lapsevanem

triinu.poim@gmail.com 

Riste Nuiamäe

lapsevanem

 

Margus Tamkivi

lapsevanem

 

Kaidi Truverk

lapsevanem

 

Dzavad Alijev

õpilane

 

Raivo Tammus

Kristiine linnaosa esindaja, linnaosavanema asetäitja

 

Eha Hergauk

õpetaja

eha.hergauk@kristiine.edu.ee 

Piret Vahtra

õpetaja

piret.vahtra@kristiine.edu.ee  

Tõnu Meos

toetava organisatsioone iseindaja

tonu.meos@kristiine.edu.ee  

Tulevased sündmused:


Eesti Vabariigi juubelile pühendatud aktused reedel, 23. veebruaril

9.50 1.-2. klass
10.55 3.-4. klass
12.00 5.-8. klass
13.05 9.-12.klassВойти

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

 


Tallinna Kristiine Gümnaasium
     Nõmme tee 32
     13426 Tallinn
+372 651 3032
kristiine@kristiine.edu.ee
Reg. 750165333