EST ENG RUS

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 2022/2023 õppeaasta arengueesmärgid ja peamised tegevused

1. Ülerahvastatud ja kahes vahetuses töötavas koolis turvalise koolikeskkonna tagamine põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade täitmiseks:

 • 2 ja 3.klasside õppetöö üleviimine pealelõunasesse vahetusse (kell 12.00-16.45) 4-12.klassides õppetöö paindliku tunniplaani alusel tunniplaani (kell 8.00-16.45)
 • Vastavalt vajadusele meditsiiniline (kooliõde) tervisekontroll koolimajas
 • Õpilaste ja töötajate vajaduspõhine vaktsineerimine ja testimine
 • Ruumide pidev puhtus ja desinftseerimine
 • Jälgida ja nõuda koolipere igapäevaste hügieeninõuete täitmist
 • Koostöö koolimaja omanikuga, haldusfirmaga, toitlustusteenust osutava firmaga ja kooli ruume rentivate firmadega lepinguliste kohustuste täitmiseks erinevates (eri)olukordades
 • Kooli töötajate, õpilaste ja lapsevanemate pidev koolitus, nõustamine ja mitmekülgne ning kiire teavitustöö Teamsis rahuliku koolielu toimimiseks

2. Õpilaste, õpetajate ja kooli töötajate vaimse tervise toetamine

 • Jätkuvad kovisiooni töögrupid õpetajatele
 • Võimalusel jätkub Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu hariduse töögrupi koostöö International Supervision and Coaching Institute) pilootprojekt, mille raames toetatakse grupinõustamistega õpilaste vaimset tervist
 • KiVa jm vägivallatu koolikultuuri metoodikate rakendamine ja koolipsühholoogi nõustamised
 • Liikumist propageerivate tegevuste ülekooliline kava 2022-2023-2024
 • Koostööpäev õpetajatele kolleegiumina ja töörühmades kord kalendrikuus

3. Töö- ja õppekorralduse erinevate töövormide ettevalmistamine võimalikeks (eri)olukordadeks:
ÕPETAME ÕPILASED ISESEISVALT ÕPPIMA

 • Ennastjuhtiv õpetaja ja õpilane – koostööpäev kord kalendrikuus, e-õppepäev. Õpilaste juhendamine vastavalt koostööpäeva õppeprogrammile distantsilt ja/või koolis
 • Distantsõppe parendustegevused
  • Täiendatud digitaalsed juhendid erinevates veebikeskkondades töötamiseks
  • IT vahendite valmisolek õpilastele ja õpetajatele väljalaenutamiseks
 • Tugispetsialistide, õpiabi ja konsultatsioonide võimalused koolis, Teamsis
 • Praktilised eriolukorra/kriis/evakuatsiooni õppused kooliperele

4. Tallinna Kristiine Gümnaasiumi arengukava 2023-2028 väljatöötamine
- Kooli tulevik Tallinna haridusmaastikul vastavalt Tallinna linna strateegiale

 • Põhikool versus gümnaasium
 • Spetsialiseerumine
 • Ruumiprobleemide lahendamine – õpilaste arvu vähendamine/juurdeehitus/mitmevahetusega õppetöö
 • Tallinna Kristiine Gümnaasium 104

Õppekavaarendus

 • Õpetada ja motiveerida õpilast iseseisvalt õppima ja vajadusel abi küsima!
 • Õpetajate koostööpäev – õpilaste iseseisva õppimise päev (Teamsis)
 • Lennupõhine ja aineteülene õppetegevus, mille eesmärgiks on toetada õpilase individuaalset arengut, koostööoskust ning hakkamasaamist edasises elus.
 • Kaasav haridus – muukeelne, HEV õpilane tavaklassis
 • Eesti keele kui võõrkeele tulemuslik õpetamine
 • Õpitulemustele toetuva õppe korraldus, sh õppimist toetav hindamine
 • Mitmekesine õpiruum - õppetöö koolimajas, laboris, looduses, linnaruumis, ettevõttes, mäluasutuses, teaduskeskuses, looduskoolis, virtuaalses keskkonnas
 • Teema-aastad ja huvitegevus õppekava lahutamatu osana

Õpetaja

 • Õpetaja toetamine erialase pädevuse, vaimse ja füüsilise tervise tagamiseks
 • Õpetajate koostööpäev õpilaste individuaalse arengu toetamiseks
 • Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine.

Tulevased sündmused:


02.10 Tähistame muusikapäeva kontserdiga "Tik Tok live ansambliga Brassical"
05.10 Õpetajate päev
17.10 Koostööpäev
20.10 Ettelugemispäev
31.10 Halloweeni disko
30.10-03.11 Stiilinädal

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderВойти

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.