EST ENG RUS

Üldtegevuskava

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi tegevussuunad 2018/2019

2018/2019 “Mina jään” mõtte säilitamine ja edasikandmine läbi õppetöö ja ürituste

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine:

Muutuv õpikäsitlus

 • Põhikooli ja gümnaasiumi ainekavade rakendus ja koostöö
 • Kujundav hindamine ja õpilast toetav tagasisidestamine igapäevatöös.
 • Digivahendite igapäevane tark ja süsteemne integreerimine õppeprotsessi

Tallinna Kristiine Gümnaasium 100

 • Ülekoolilised üritused
 • Vilistlane koolis

Koolipere ja vanemad toetavad  kooli väärtusi, sõbralikku ning vägivallatut koolikultuuri

 • Lastevanemate kool
 • Pereüritused

Õppe- ja kasvatustegevus ning õpikeskkond:

Tagadada igale õpilasele eduelamus ja võimetekohane areng sobivas õppevormis

 • Õpetaja kui õpilase arengu toetaja, juhendaja ja suunaja
 • IT pädevuste, sotsiaalsete (koostöö)oskuste ja aktiivõppe süsteemne arendamine igapäevatöös (informaatika õppekava, ainetevaheline lõiming)

      -    Õpime kõikjal (õuesõpe, muuseumiõpe, projektiõpe jm.) 

      -    Huvitegevus ja projektid motiveerivad ning toetavad õpilase mitmekülgset arengut

      -    Heategevusprojektid õpilase väärtuskasvatuses

      -    Sport, aktiivsed (õue)vahetunnid ja tervislikud eluviisid on õpilase arengu toetajad

Personalikoolitus:

 • Digipädevuse ja digitaalse kirjaoskuse süsteemne arendamine

      - Padlet kui enesetäiendamise virtuaalsein

      - Õppematerjalide ühiskasutus kooli võrgus

      - Sisekoolitus “Kolleegilt, kolleegile!”

 • Õpetaja eneseareng mentori ja praktikajuhendajana
 • E-arenguvestlused  kui õpilase arengukaart
 • Koolikeskkonna vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine (töötervishoid, tööohutus, koolivägivalla ennetamne, kriisiõppus)
 • Õpetaja professionaalse arengu toetamine arenguvestlustest lähtuvalt vastavalt koolituskavale (HTM, HITSA, INNOVE ja kõrgkoolid jm)

Koostöö huvigruppidega:

 • Koostöö ja tagasiside huvigruppidelt, kooli heaoluuuringud ja e-arengusvestlused tagavad kooli stabiilse arengu ja maine.
 • Kiire ja kaasaegne infovahetus, veebipõhine dokumendihaldus ja informatiivne kooli koduleht ja vanemate personaalne teavitamine tagab kiire infovahetuse, selguse koolis toimuvast ning rahuliku töörütmi.
 • Rahvusvaheline ja projektipõhine koostöö üldhariduskoolide, ülikoolide ja erinevate partneritega

 

Tulevased sündmused:


23.09 - 27.09 Spordinädal

1.10 Rahvusvaheline muusikapäev

4.10 Õpetajate päevВойти

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"